Programy

Kierunki działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia i polegają na inicjowaniu, prowadzeniu i koordynowaniu działalności oświatowo – zdrowotnej w celu kształtowania postaw i zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia.

Najczęściej podejmowane zadania to:

1) dokonywanie oceny stanu zdrowia i ustalenie potrzeb zdrowotnych ludności;
2) planowanie oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy zdrowia społeczeństwa w zakresie: propagowania zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom zakaźnym, profilaktyki chorób górnych dróg oddechowych, zapobiegania nałogom;
3) inicjowanie programów i akcji prozdrowotnych oraz dokonywanie oceny ich skuteczności;
4) koordynowanie oraz nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej na podległym terenie;
5) prowadzenie współpracy w ramach edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

W województwie śląskim, specjaliści oświaty zdrowotnej wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych realizują następujące programy edukacyjne:

- Program „Trzymaj Formę!”

- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

- Krajowy Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”

- Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”

- Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie”

- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

- Wojewódzki program edukacyjny  „Podstępne WZW”

- Wojewódzki program edukacyjny  „Żywienie na wagę zdrowia”

- Ogólnopolski program edukacyjny „Odświeżamy Nasze Miasta. Tobacco Free Cities (TOB3CIT)”

- "Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych"