Informacje ogólne

„WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK” – program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dot. profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Głównym inicjatorem programu jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, obejmujący tematykę profilaktyki raka szyjki macicy, oparty jest na następujących założeniach:

•    Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi.

•    Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Wiedza o istnieniu zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinna być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego.

•    Dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie.

•    Szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów i ich opiekunów, a także zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Realizacja niniejszego programu edukacyjnego może stanowić wsparcie dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

Cel główny:

•    Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe:

•    Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.

•    Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).

•    Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

•    Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

•    Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Adresaci programu:

•    Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I),

•    Rodzice i opiekunowie uczniów,

•    Kadra pedagogiczna szkół.

Pomoce dydaktyczne

Dla edukatora:

•    poradnik,

•    prezentacja multimedialna.

Dla uczniów:

•    zakładka,

•    strona internetowa.

Dla dorosłych (rodziców, nauczycieli):

•    składanka,

•    strona internetowa (www.pierwszykrok.edu.pl)