Informacje ogólne

Priorytety strategii państwa w zakresie walki z HIV/AIDS zawarte w Krajowym Programie Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanym na lata 2012-2016 ukierunkowane są głównie na usprawnienie systemu zapobiegania zakażeniom HIV, edukację społeczeństwa i zapewnienie opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS.
Niepokojącym zjawiskiem jest wzrastająca liczba zakażeń HIV w Polsce, do których dochodzi drogą kontaktów seksualnych. Zbyt mało osób zna swój status serologiczny i łudzi się błędnymi stereotypami. Tymczasem HIV/AIDS może dotyczyć każdego człowieka – niezależnie od tego kim jest, jakie ma wykształcenie, czy też przekonania.

Główne cele programu to:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV

- zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie HIV/AIDS

- poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin

i bliskich

- poprawa jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV


Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje w/w Program we współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami zajmującymi się diagnostyką i terapią HIV/AIDS, organizacjami pozarządowymi i partnerami, natomiast głównym koordynatorem Programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.


Co roku na terenie województwa śląskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna organizuje Ogólnopolską Multimedialną Kampanię Społeczną w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, której myśl przewodnia corocznie zmienia się w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Kampania kończy się obchodami Światowego Dnia AIDS, przypadającego 1 grudnia.


Więcej informacji o Programie i Kampaniach można znaleźć na stronie internetowej www.aids.gov.pl