Informacje ogólne








 

Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych

„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012r. i będzie realizowany do końca grudnia 2016r. na terenie całej Polski w partnerstwie  4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW), Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

(IMP), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1.    Szkolenia dla kadry medycznej.

2.    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.

3.    Kampania społeczna.

4.    Badania ankietowe kobiet w ciąży.

5.    Przygotowanie platformy internetowej – Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.


Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland