Aktualności

Podsumowanie II edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
30.04.2013

II edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” została przeprowadzona w ramach VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów zlokalizowanych na terenie powiatów: chrzanowskiego, nowotarskiego, gorlickiego oraz limanowskiego województwa małopolskiego, powiatów: częstochowskiego, katowickiego, cieszyńskiego oraz rudzkiego województwa śląskiego, powiatów: oleskiego, krapkowickiego, głubczyckiego oraz nyskiego województwa opolskiego oraz powiatów: świdwińskiego, choszczeńskiego, wałeckiego i koszalińskiego województwa zachodniopomorskiego.
Celem Konkursu było:
1. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:
• pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
• pogłębienie wiedzy o wartościach odżywczych żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.
2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji.
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.
5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

Tematyka konkursu obejmowała wiedzę na temat zbilansowanej diety, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz wybranych elementów edukacji konsumenckiej. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” był konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, który został poszerzony o treści pozaprogramowe zawarte w materiałach edukacyjnych programu „Trzymaj Formę!”.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Do pierwszego etapu - szkolnego, który odbył się 11 stycznia br., zgłoszonych zostało łącznie 1469 uczniów ze 123 gimnazjów z ww. powiatów. Drugi etap - powiatowy przeprowadzony został w dniu 1 marca br. Do etapu powiatowego zakwalifikowanych zostało łącznie 90 uczniów z 42 gimnazjów zlokalizowanych na terenie wybranych powiatów województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i śląskiego Do finału zostało zakwalifikowanych łącznie 17 gimnazjalistów ze szkół zlokalizowanych na terenie powiatów: wałeckiego, koszalińskiego, chrzanowskiego, nowotarskiego, limanowskiego, częstochowskiego, katowickiego, cieszyńskiego, oleskiego oraz nyskiego.

Finał Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” odbył się w dniu 18 kwietnia 2013 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Patronat honorowy nad finałem objęli: Polski Komitet Olimpijski, Federacja Konsumentów, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Wydział Nauk o Żywności SGGW. Honorowymi gośćmi Konkursu byli przedstawiciele: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Opolskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Medycyny Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Federacji Konsumentów.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała Komisja Konkursowa w skład której weszli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Rady Naukowej PFPŻ ZP. Ponadto dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego Konkursu nad prawidłowym przebiegiem finału czuwali:
- Pan Profesor Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
- Pani Profesor Magdalena Olszanecka - Glinianowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością;
- Pani Profesor Anna Gronowska Senger, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW;
- Pan Profesor Krzysztof Krygier, Wydział Nauk o Żywności SGGW.

Trzy pierwsze miejsca zajęli:
• I miejsce - Karolina Wojciechowska uczennica Gimnazjum nr 1 w Trzebini, powiat chrzanowski;
• II miejsce - Beata Iwan uczennica Gimnazjum im. Tytusa Czyżewskiego w Przyszowej, powiat  limanowski;
• III miejsce - Andrzej Franczak uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie, powiat chrzanowski.